O društvu

O nas

 

Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ) je bilo ustanovljeno leta 1997 kot nepridobitno društvo, od leta 2007 pa ima tudi status društva v javnem interesu. Od vsega začetka si za glavne cilje svojega delovanja postavlja povezovanje učiteljev tujega jezika stroke (TJS) in podporo njihovi strokovni rasti, razvijanje predmetov TJS, uvajanje inovativnih didaktičnih pristopov v poučevanje TJS ter dvig kakovosti poučevanja TJS. Te cilje društvo dosega:

  • z rednimi strokovnimi srečanji, ki so namenjena izmenjavi strokovnih znanj, dobrih praks in izkušenj med člani,
  • s programi vseživljenjskega izobraževanja članov na področjih didaktike poučevanja TJS, računalniško podprtega poučevanja TJS in metodoloških znanj za raziskovanje, ki dvigujejo didaktične, digitalne in raziskovalne kompetence članov ter hkrati tudi kakovost poučevanja TJS,
  • s spodbujanjem raziskovanja TJS s podpiranjem projektnega dela raziskovalnih skupin in štipendiranjem raziskav članov, s ponujanjem rednih priložnosti za predstavitve rezultatov raziskav na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah, ki jih društvo organizira, ter s priložnostmi za objave v publikacijah, ki jih društvo izdaja,
  • s spodbujanjem gradnje terminoloških slovarjev in razvijanja slovenskega strokovnega izrazja na posameznih strokovnih področjih,
  • s sodelovanjem s ključnimi partnerji v slovenskem prostoru, tj. z univerzami in drugimi visokošolskimi zavodi ter z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, še posebej pri oblikovanju jezikovnih politik in politike poučevanja TJS,
  • s sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini.

Članstvo društva šteje okrog 60 učiteljic in učiteljev, večina jih deluje v visokem šolstvu, manjši delež pa na višjih in srednjih šolah ter v zasebnih jezikovnih šolah ali v gospodarstvu.

Poslanstvo
Društvo se zavzema za doseganje najvišje kakovosti poučevanja in raziskovanja TJS, zato nudi učiteljem TJS vseživljenjsko strokovno izobraževanje ter spodbuja medsebojne odnose, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in kolegialnosti.

Vizija
V društvu SDUTSJ smo povezani učitelji in učiteljice TJS, ki si bomo tudi v prihodnosti prizadevali za strokovno rast članov in članic na področju poučevanja, raziskovanja in objavljanja izsledkov raziskav tujega jezika stroke. Društvo bo predstavljalo optimalno podporno okolje, v katerem članstvo uresničuje svoje potrebe po pridobivanju znanja, najde podporo za poučevanje in raziskovanje TJS ter uresničuje projekte, ki so zanj pomembni.Predstavitev SDUTSJ