Interesne skupine

Interesna skupina za razvoj poučevanja tujega strokovnega jezika

Interesna skupina za razvoj poučevanja tujega strokovnega jezika se je razvila iz Skupine za e-učenje in pod tem imenom deluje od leta 2020 naprej. V skupini trenutno delujejo  Vita Kilar, Katja Kranjec, Nives Lenassi, Darja Mertelj, Sara Orthaber, Alenka Plos, Tilen Smajla, Šarolta Godnič Vičič, Polona Vičič, in Saša Podgoršek (vodja). Poslanstvo skupine je predvsem skrb za vsestranski strokovni razvoj in vseživljenjsko izobraževanje članov in članic SDUTSJ pri poučevanju, snovanju učnih načrtov in gradiv, rabi tehnologije in ocenjevanju. Skupina sledi razvojnim trendom stroke in tesno sodeluje z domačimi in mednarodno priznanimi strokovnjaki. Temeljni cilji skupine za prihodnje obdobje so izobraževanje članov in članic SDUTSJ ter strokovne javnosti (učiteljev/učiteljic TJS), raziskovanje poučevanja TJS in delitev dobrih praks. 

Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik je bila ustanovljena spomladi 2019, in sicer z namenom razvoja didaktike slovenščine kot tujega strokovnega jezika. S porastom tujih študentov v Sloveniji in odpiranjem trga delovne sile tujcem na področjih, kjer je visoka raven znanja slovenščine nujno potrebna za uspešno delovanje, so se pojavile potrebe po nadgradnji didaktike z vsebinami, ki bi upoštevale specifične jezikovne potrebe različnih skupin učečih se, predvsem z vidika poučevanja strokovnega jezika. Skupina se bo na začetku svojega delovanja posvetila predvsem diagnosticiranju potreb po poučevanju slovenščine kot tujega strokovnega jezika tako v Sloveniji kot v zamejstvu in tujini, nato pa nadaljevala z jezikovnimi raziskavami ter pripravo jezikovnih gradiv.

Ustanovne članice skupine so dr. Nataša Pirih Svetina, Petra Likar Stanovnik in dr. Tadeja Rozman.


Skupina za oblikovanje tujejezikovnih politik

Skupina je delovala od leta 2009 do 2013, vodja skupine je bila Violeta Jurkovič. Skupina je v sodelovanju s kolegicami iz Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika pripravila pobudo za oblikovanje skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja. Pobuda je bila poslala na naslove tistih, ki v slovenskem prostoru odločajo o tej problematiki (Zavod za šolstvo, univerze, pripravljalci Bele knjige o izobraževanju, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport). Celotno besedilo pobude najdete tukaj.

Prispevek Mednarodna umeščenost poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru prinaša celovit pregled raziskovanja tujih jezikov stroke v visokošolskem izobraževanju v Sloveniji ter umešča domače raziskave na tem področju v mednarodne trende:
MERTELJ, Darja, GODNIČ VIČIČ, Šarolta, JURKOVIČ, Violeta, DOSTAL, Mateja, CELINŠEK, Dubravka, PODGORŠEK, Saša (2016) Mednarodna umeščenost raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_splet.pdf