Interesne skupine

Interesna skupina za razvoj poučevanja tujega strokovnega jezika

Interesna skupina za razvoj poučevanja tujega strokovnega jezika je bila ustanovljena leta 2020 in se je razvila iz Skupine za e-učenje. Njene članice so:  Šarolta Godnič Vičič, Saša Podgoršek, Saša Sirk, Vida Zorko, Katja Kranjec in Sara Orthaber (vodja skupine). Poslanstvo interesne skupine je skrb za strokovni razvoj in vseživljenjsko izobraževanje članov in članic društva SDUTSJ s področja razvoja kakovostnih učnih metod, orodij in okolij za e-učenje ter ustvarjanja spodbudnega učnega okolja. V ta namen bo skupina sledila razvojnim trendom na omenjenih področjih in pri tem tesno sodelovala z domačimi in mednarodno priznanimi strokovnjaki.

Prvi dogodek interesne skupine, ki je bil izveden v spletni obliki 29. januarja 2021, je bilo predavanje profesorja Thomasa Tinnefelda z Univerze v Saarbrücknu na temo vloge učitelja pri pouku tujih jezikov z vidika najnovejšega razvoja pouka na daljavo.

Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik je bila ustanovljena spomladi 2019, in sicer z namenom razvoja didaktike slovenščine kot tujega strokovnega jezika. S porastom tujih študentov v Sloveniji in odpiranjem trga delovne sile tujcem na področjih, kjer je visoka raven znanja slovenščine nujno potrebna za uspešno delovanje, so se pojavile potrebe po nadgradnji didaktike z vsebinami, ki bi upoštevale specifične jezikovne potrebe različnih skupin učečih se, predvsem z vidika poučevanja strokovnega jezika. Skupina se bo na začetku svojega delovanja posvetila predvsem diagnosticiranju potreb po poučevanju slovenščine kot tujega strokovnega jezika tako v Sloveniji kot v zamejstvu in tujini, nato pa nadaljevala z jezikovnimi raziskavami ter pripravo jezikovnih gradiv.

Ustanovne članice skupine so dr. Nataša Pirih Svetina, Petra Likar Stanovnik in dr. Tadeja Rozman.


Skupina za oblikovanje tujejezikovnih politik

Skupina je delovala od leta 2009 do 2013, vodja skupine je bila Violeta Jurkovič. Skupina je v sodelovanju s kolegicami iz Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika pripravila pobudo za oblikovanje skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja. Pobuda je bila poslala na naslove tistih, ki v slovenskem prostoru odločajo o tej problematiki (Zavod za šolstvo, univerze, pripravljalci Bele knjige o izobraževanju, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport). Celotno besedilo pobude najdete tukaj.

Prispevek Mednarodna umeščenost poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru prinaša celovit pregled raziskovanja tujih jezikov stroke v visokošolskem izobraževanju v Sloveniji ter umešča domače raziskave na tem področju v mednarodne trende:
MERTELJ, Darja, GODNIČ VIČIČ, Šarolta, JURKOVIČ, Violeta, DOSTAL, Mateja, CELINŠEK, Dubravka, PODGORŠEK, Saša (2016) Mednarodna umeščenost raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_splet.pdf