Interesne skupine

Skupina za e-učenje 

V letu 2018 je v Skupini za e-učenje delovalo pet članic: Šarolta Godnič Vičič, Saša Podgoršek, Polona Vičič, Saša Sirk in Vida Zorko (vodja skupine). V letu 2018 je skupina izvedla prek videokonferenčne platforme Vox štiri spletne jezikovalnice:

  • januarja smo imeli v gosteh gospoda Valterja Mavriča, generalnega direktorja Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji, ki je predstavil svet prevajalcev in tolmačev v prevajalski službi EU in razvoj naprednih tehnologij za prevajanje. Naslov jezikovalnice: Predstavitev izzivov ene izmed največjih prevajalskih služb na svetu.
  • marca je Sara Orthaber predstavila temo svoje doktorske naloge na srečanju z naslovom (Im)politeness at a Slovenian call centre.
  • aprila smo na dogodku z naslovom Uporaba IKT pri pouku TJS imeli tri izvajalce: Irino Makarovo, Igorja Rižnarja in Šarolto Godnič Vičič. Irina Makarova je z nami podelila IKT izkušnje pri jezikovnem poučevanju ruščine, Igor Rižnar je predstavil uporabo orodij Flipboard in Basecamp 3 pri poslovni angleščini. Šarolta Godnič Vičič je spregovorila o mikroučenju pri učenju TJS in pokazala načine in orodja za oblikovanje odprtih učnih gradiv.
  • maja je Lars Felgner predstavil svojo doktorsko disertacijo z naslovom Pomen kinezike in prozodije v tolmačenem medicinskem pogovoru.

Poleg štirih jezikovalnic smo organizirali tudi delavnico z naslovom Prevajalska orodja. Izvedla jo je dr. Špela Vintar s Filozofske fakultete UL. Predstavila je internetna orodja, ki omogočajo hitrejše in bolj učinkovito prevajanje. Udeleženci so vsa orodja preizkusili ter dobili napotke za ustvarjanje terminoloških slovarjev s študenti.


Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Skupina za slovenščino kot drugi in tuji jezik je bila ustanovljena spomladi 2019, in sicer z namenom razvoja didaktike slovenščine kot tujega strokovnega jezika. S porastom tujih študentov v Sloveniji in odpiranjem trga delovne sile tujcem na področjih, kjer je visoka raven znanja slovenščine nujno potrebna za uspešno delovanje, so se pojavile potrebe po nadgradnji didaktike z vsebinami, ki bi upoštevale specifične jezikovne potrebe različnih skupin učečih se, predvsem z vidika poučevanja strokovnega jezika. Skupina se bo na začetku svojega delovanja posvetila predvsem diagnosticiranju potreb po poučevanju slovenščine kot tujega strokovnega jezika tako v Sloveniji kot v zamejstvu in tujini, nato pa nadaljevala z jezikovnimi raziskavami ter pripravo jezikovnih gradiv.

Ustanovne članice skupine so dr. Nataša Pirih Svetina, Petra Likar Stanovnik in dr. Tadeja Rozman.


Skupina za oblikovanje tujejezikovnih politik

Skupina je delovala od leta 2009 do 2013, vodja skupine je bila Violeta Jurkovič. Skupina je v sodelovanju s kolegicami iz Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika pripravila pobudo za oblikovanje skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja. Pobuda je bila poslala na naslove tistih, ki v slovenskem prostoru odločajo o tej problematiki (Zavod za šolstvo, univerze, pripravljalci Bele knjige o izobraževanju, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport). Celotno besedilo pobude najdete tukaj.

Prispevek Mednarodna umeščenost poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru prinaša celovit pregled raziskovanja tujih jezikov stroke v visokošolskem izobraževanju v Sloveniji ter umešča domače raziskave na tem področju v mednarodne trende:
MERTELJ, Darja, GODNIČ VIČIČ, Šarolta, JURKOVIČ, Violeta, DOSTAL, Mateja, CELINŠEK, Dubravka, PODGORŠEK, Saša (2016) Mednarodna umeščenost raziskovanja tujih jezikov stroke v slovenskem visokošolskem prostoru: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_splet.pdf