Kdo smo

Društvo SDUTSJ je bilo ustanovljeno leta 1997 kot strokovno, neprofitno društvo z namenom spodbujati večjo kakovost poučevanja tujega jezika stroke in pomagati pri profesionalni rasti učiteljev. Člani društva so učitelji tujega jezika v visokem šolstvu, višjih strokovnih in srednjih šolah ter privatnih jezikovnih šolah. Društvo šteje okrog 70 članov. Preberite tudi kratek pregled zgodovine društva.

Naši cilji

Društvo ima naslednje cilje:

● skrbeti in zavzemati se za vzdrževanje kakovosti poučevanja tujega jezika stroke,

● sodelovati pri oblikovanju politike poučevanja tujega jezika stroke za potrebe stroke z univerzami v Sloveniji ter jezikovnimi centri in visokošolskimi zavodi v Sloveniji in v tujini,

● spodbujati raziskave na področju jezika stroke,

● pospeševati izmenjavo informacij na področju svoje dejavnosti doma in v tujini,

● združevati učitelje strokovnega jezika iz vse Slovenije in sodelovati s podobnimi društvenimi in strokovnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini,

● predlagati reševanje konkretnih problemov poučevanja tujega jezika stroke za potrebe stroke v sklopu slovenskih univerz,

● skrbeti za register visokošolskih učiteljev tujega jezika stroke,

● v obliki delavnic in seminarjev spodbujati in soorganizirati strokovno izpopolnjevanje, štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in s tujino ter spodbujati izmenjavo izkušenj med člani,

● skrbeti za redno udeležbo članov na mednarodnih strokovnih srečanjih,

● spodbujati gradnjo terminoloških slovarjev na posameznih strokovnih področjih.

Upravni odbor

Saša Podgoršek – predsednica

Polona Vičič – tajnica

Aelnka Plos – blagajničarka

Vida Zorko – članica UO

Šarolta Godnič Vičič – urednica znanstvene revije Scripta Manent

Nataša Gajšt – urednica Novičk SDUTSJ

Slavica Čepon – pridružena članica UO

Mateja Dostal – pridružena članica UO

Tereza Horvat – pridružena članica UO

Mojca Jarc – pridružena članica UO

Violeta Jurkovič – pridružena članica UO

Polona Svetlin Gvardjančič – pridružena članica UO

Interesne skupine

V društvu je trenutno aktivna naslednja interesna skupina:

● Skupina za e-učenje

Kako postati član

Član SDUTSJ je lahko vsak, ki soglaša s programom društva in redno plačuje članarino. Včlanite se tako, da nam pošljete prijavo. Letna članarina za 2019 znaša 25,00 €.

Prijava: Na naš elektronski naslov nam pošljite izpolnjeno pristopno izjavo. Nadaljnja navodila vam bomo poslali po e-pošti po prejeti prijavi. Vaše članstvo bo postalo veljavno, ko prejmemo plačilo članarine za tekoče leto.

Plan aktivnosti za 2017

● februar: Splena jezikovalnica na izbrano temo

● maj: mednarodna znanstvena konferenca (glej zavihek Konferenca 2017)

● avgust: Strokovna ekskurzija

● september: Predavanje z gostujočim strokovnjakom

● oktober: Spletna jezikovalnica na izbrano temo

● december: Spletna jezikovalnica na izbrano temo

Podrobne inforamcije o aktivnostih sproti objavljamo v našem Spletnem dnevniku. V njih boste našli napovedi aktivnosti in poročila, slikovni material ter druge zanimivosti o izvedenih delavnicah in predavanjih.

Znanstvena konferenca 2014

Od zadnje konference SDUTSJ v februarju 2010 so minila že dobra tri leta, v tem času pa je slovensko izobraževalno okolje doživelo velike spremembe. Bolonjska prenova v visokem šolstvu je popolnoma zaživela, sprejet je bil Zakon o uravnoteženju javnih financ, učitelji tujega jezika stroke smo vse bolj vpeti v raziskovanje, ki je velikokrat povezano z našim pedagoškim delom. O vseh izzivih poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke smo se pogovorili na nacionalni konferenci SDUTSJ z naslovom Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke. Konferenca je potekala 7. februarja 2014 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Gosarjeva 5, Ljubljana. Več o konferenci tukaj.

Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov

Na letni skupščini 2015 je bilo sklenjeno, da se za Sklad za raziskovalno dejavnost za tekoče leto (do konca 2015) nameni 500,00 EUR. Člani se bodo lahko potegovali za ta sredstva do 15. junija 2015. Več informacij o razpisu bomo objavili naknadno.

Znanstvena monografija

Naslov monografije: Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji

Urednici: doc. dr. Violeta Jurkovič, dr. Slavica Čepon

Na skupščini SDUTSJ smo marca 2012 sprejeli sklep, da v sklopu založniške dejavnosti društva pripravimo spletno znanstveno monografijo, ki bo odražala, kaj zmoremo in znamo raziskovalci tujega jezika stroke (TJS) v Sloveniji. Cilj monografije je tako na enem mestu združiti raziskovalno znanje s področja TJS, ki ga imamo v Sloveniji.

Vse članice in člane SDUTSJ smo povabili k sodelovanju pri nastajanju te monografije, in sicer v obliki izvirnih znanstvenih prispevkov, ki prinašajo prve objave originalnih znanstvenih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, ugotovitve pa preverijo.

Vsak avtor je lahko za objavo v monografiji predložil največ dva prispevka, če je drugi ali če sta oba prispevka napisana v soavtorstvu.

V monografiji smo želeli zbrati prispevke, ki se na kakršen koli način dotikajo preučevanja TJS. Teme, ki smo jih želeli zajeti, so navedene v spodnjem seznamu, ki pa je vse prej kot zaključen:

– metode poučevanja/učenja TJS;

– razvijanje gradiv za poučevanje/učenje TJS;

– preverjanje in ocenjevanje znanja TJS;

– analiza potreb pri TJS;

– znanstveni in strokovni diskurz na področju TJS;

– tujejezikovna politika v Sloveniji na področju TJS;

– izobraževanje učiteljev TJS;

– snovanje učbenikov za poučevanje/učenje TJS;

– uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za

poučevanje/učenje TJS;

– razvoj tujejezikovne zmožnosti pri učenju/poučevanju TJS;

– leksikologija in leksikografija na področju TJS.

Monografija predvidmoma izide junija 2015.

Učbeniki, slovarji in gradiva

Naši člani so napisali številne učbenike, slovarje, vodnike in druga študijska gradiva. Priporočamo ogled.

Bibliografije naših članov

Člani SDUTSJ nenehno raziskujemo področje poučevanja tujega jezika stroke. Spremljajte naša objavljena in izvedena dela.

Znanstvena konferenca 2010

Februarja 2010 smo pripravilil znanstveno konferenco, namenjeno izmenjavi izkušenj in strokovnih znanj ter predstavitvi raziskav na področju poučevanja tujih jezikov stroke v srednješolskem, višješolskem in visokošolskem izobraževanju. Preberite podrobne informacije v zvezi s konferenco. Zbrane prispevke smo dvojno slepo recenzirali in objavili v zborniku Inter Alia 2.

Posvet ob 10. obletnici delovanja društva

23. novembra 2007 je društvo organiziralo posvet ob 10-letnici delovanja Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru, ki je podal prerez stanja na področju poučevanja jezika stroke, ponudil priložnost za izmenjavo izkušenj in ugotovitev ter začrtal poti nadaljnjega razvoja SDUTSJ in jezika stroke v Sloveniji. Udeleženci so s svojo prisotnostjo dokazali, da imamo v Sloveniji uspešne učitelje tujega jezika stroke in razvijamo kakovosten pouk jezika stroke na vseh stopnjah izobraževanja.

Ob okroglih mizah in prispevkih smo prišli do sklepov, ki so vodilo za delo društva v prihodnosti. Preberite povzetek dopoldanske okrogle mize in si oglejte slikovne utrinke. Teme posveta so bile status tujega jezika stroke, status učiteljev tujega jezika stroke in tuji jeziki posameznih strok. Zbrane prispevke smo dvojno slepo recenzirali in objavili v zborniku Inter Alia 1.

O nas na radiu

9. maja sta Violeta Jurkovič in Saša Podgoršek kot vodji Programskega in Organizacijskega odbora 1. mednarodne znanstvene konference SDUTSJ bili gostji na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars. Z Aleksandrom Čobcem sta se v oddaji Jezikovni pogovori pogovarjali o poučevanju tujih strokovnih jezikov. Pogovor lahko poslušate tukaj.

14. maja 2008 so na radiu Evropa posvetili eno svojih oddaj predstavitvi našega društva. Gostja v oddaji je bila naša aktivna članica Nada Vukadinović Beslič. Vabimo vas, da prisluhnete posnetku intervjuja.

Priročnik

Društvo je izdalo priročnik Guide to Problem Based Learning: PBL within the context of ESP. Sestavila ga je skupina učiteljic tujega jezika stroke, članic društva, ki pri poučevanju že vrsto let uporabljajo metodo problemsko naravnanega učenja (PNU).

PNU uspešno povezuje znanje stroke in znanje tujih jezikov. Ker je glavna značilnost metode na študenta in na učenje osredinjen interdisciplinaren pristop, spodbuja tako razvijanje jezikovnih, praktičnih in kognitivnih zmožnosti kot tudi pridobivanje zunaj-jezikovnega znanja.

Priročnik je namenjen bodočim učiteljem in učiteljem tujega jezika stroke, hkrati pa bodo v njem našli marsikaj koristnega tudi učitelji strokovnih predmetov. Uporabnika usmerja, mu pomaga načrtovati dejavnosti pri PNU-ju in nudi praktične nasvete. Služil bo zlasti kot uporaben pripomoček učiteljem tujega jezika stroke, ki bi si pri svojem delu želeli uvesti nove metode poučevanja in učiteljem, ki potrebujejo pripomoček za prevetritev, podporo ali bolje strukturiranje svojega pedagoškega dela.

Za dostop do vsebine priročnika, kliknite na podobo naslovnice tukaj:

Zaslužne članice

Status zaslužne članice smo podelili Nadi Vukadinović Beslič, Bernardi Kosel, Ireni Kuštrin in Meliti Djurić, ki so vseskozi pomagele pisati zgodovino SDUTSJ. Bile so njegove ustanoviteljice, mu vsa leta dajale ustvarjalni zagon in v njem predano delovale oziroma še delujejo.

Ob ustanovitvi društva leta 1997 so bile članice prvega upravnega odbora. Nada Vukadinović Beslič je bila predsednica, Melita Djurić tajnica, Irena Kuštrin blagajničarka in Bernarda Kosel članica. V upravnem odboru so prizadevno delovale dolga leta.

Na pobudo Bernarde Kosel so začele projekt PBL (Problem-based learning) v Sloveniji. Ta je društvu dal nov zagon in članice še tesneje povezal med seboj. So soavtorice priročnika Guide to Problem-based learning in članice PBL skupine, ki je leta 2003 organizirala mednarodno PBL delavnico v Poljčah.

Zaslužne članice so vse dejavnosti društva oplemenitile zneponovljivo energijo, svoje bogato bogato znanje in izkušnje pa vseskozi delijo s člani.